در گویش واژه‌ای هست به اسم «هوکاره».

به معنی وابستگی به یک شخص يا عادت!تو توی زندگیت هوکاره داری...؟