محبوب من!

خجالت میکشم بگویم من همه‌ی عمرم را در پی شما دویده‌ام و همچنان می‌دوم و می‌دوم و دوان دوان برمی‌گردم راه‌هایی را که دویده‌ام اندازه می‌گیرم...

کناری می‌نشینم و خودم را دلداری می‌دهم

این روزها از دلداری دادن خودم خسته نمی‌شوم

محبوب من!

ببخشید که من پیر شده‌ام...ء