سال ۱۵۰۰ استخوانهای بعضی از

هم‌نسل‌های ما هم تجزیه شده...

پس به قول حکیم عمر نیشابوری:

انگار که نیستی؛ چو هستی خوش باش 🌱