بيا

برگرد از دور دست‌ها

شايد كه كنار هم شعر شديم...