در صورت آدمی دو چیز مهم است:

یکی لبخندش

و دیگری عمق نگاهش 

که هیچ جراحی نمی‌تواند به انسان بدهد!

لبخند آدمی اقیانوس صورتش است

و چشم‌هایش آفتاب...