درماندگی یعنی: تـــو اینجایی

من هم همین جایم، ولی دورم...