وقتت را با کسانی بگذران
که وادارت میکنند دنیا را متفاوت ببینی!