ارزش قلب
به "عشق"
ارزش سخن به "صداقت"
ارزش چشم به "پاکی"
ارزش دوست به "وفاست"
و ارزش "شما"به
اندازه تمام دنیاست

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌