و ما،

زمستان دیگرى را سپرى خواهیم کرد.

با عصیان بزرگى که درونمان هست

و تنها چیزى که گرممان مى‌دارد،

آتش مقدّس امیدواریست!