پیرمرد جواب داد: "من هم باید ترک کنم. من هر روز فقط دو نخ سیگار می‌کشم، برای همین نباید زیاد سخت باشد. اما می‌دانی، رفتن به مغازه برای سیگار خریدن و آمدن به این جا برای سیگار کشیدن، خودش کمک می‌کند وقت بگذرد. من را به تحرک وا می‌دارد و نمی‌گذارد زیاد فکر کنم."گفتم: یعنی می‌گویید برای سلامتی‌تان سیگار می‌کشید؟!

پیرمرد با نگاهی جدی گفت: "دقیقاً!"

کجا ممکن است پیدایش کنم