تقصیر تمام زخم‌هایی

که دیگر خوب نمی‌شوند

بر گردن شاعران‌ است...ترجمه: