گفته بودی که: «چرا محو تماشای منی؟

آن‌چنان مات که یک‌دم مژه برهم نزنی!»مژه بر هم نزنم تا که زِ دستم نرود

نازِ چشمِ تو به قدرِ مژه برهم زدنی...