شايد دير شود !

به هر دليلِ ندانمی!

شايد، همين حالا كه يادش در تو می وزد ، دارد دير می‌شود...

از كجا معلوم، شايد قرارِ خدا به بردن آنهاييست كه زيادی دلواپسشان می‌شويم!

شايد خدا دارد نگرانی ها را كم می‌كند!

اما سهم ما چيست؟

شايد پرسيدن ها و ديدن ها و دوست داشتن ها، شايد ما بايد خيالِ خدا را راحت كنيم كه جايی برای نگرانی نيست...

ما اينجا حواسمان به هم هست!

تو سايه كن تا ما در آن نفسی تازه كنيم...

نميدانم شايد!

الهی نگران كسی نشوی، نشوم، نشويم!