جهنم؛

یعنی وابستگی به قضاوت دیگران...

افراد بسیار زیادی در جهان هستند

که در جهنم به سر می‌برند!

زیرا سخت وابسته به داوری دیگرانند...