زندگی ما قطار است
به همراه ایستگاها ومسیرها وحوادث ،

راز سفراین است
ما نمیدانیم کدام ایستگاه پیاده میشویم..

پس
به بهترین شکل زندگی کنیم