به داشته‌هایت که بیندیشی 
دیگر چشم‌داشتی
نخواهی داشت به دست دیگری ...

" آرامش "
در دوست داشتنِ داشته‌هاست
در بخششِ بی‌منت‌‌
و در دعا برای دیگران ...

شاد باشید و شادی خلق کنید.