مهم نیست چقدر تحصیل کرده ای

چقدر با استعدادی

یا چقدر ثروتمندی.

نحوه رفتارت با دیگران

خودش همه چیز را

راجع به تو می گوید
─┅─═ঊঈ🌸ঊঈ═─┅─