من "گناه" ميكنم
او اشک ميريزد
من "اشتباه" ميكنم
او شرمسار ميشود....

من به او بدی ميكنم
او "پير" ميشود
آری او "مادر" است
نميتواند مهربان نباشد..