ای جـانِ جـان، جان را بِکـش

تا حَضـرتِ جـانـانِ مـا...❤️