تنها چوبی که صدا نداره چوب خدا نیست***

چوب رفاقته....