گفتی دوستت دارم

و من به خیابان رفتم

فضای اتاق برای پرواز

کافی نبود...