«آرامش و قرار دل ثامن الحجج»
«ای زینب امام رضا اشفعی لنا»