دستش را كه گرفتم

تازه فهميدم تحقق رويا

چقدر شيرين است