+آنتیگونه: تو تا حالا عاشق شدی؟

-تیرسیاس: عشق خطرناکه خانوم!

+آنتیگونه: چرا؟

-تیرسیاس: چون نمیذاره از چیزای خطرناک بترسی...