فاصله ها هرگز

مانعی برای دوست داشتن

برای عشق نیستند؛

درست!

اما اگر من اینجا گریه کنم

آیا در دوردست ها

گونه های تو خیس خواهند شد؟!