تمام شد ؛

پاییزی که بوی ناب عشق و مهربانی می داد .

فصل نارنجی بینظیری، که با همه ی فصل‌ها فرق داشت ...

ما ماندیم و

خیابان هایی ؛

که دلشان برای مهربانی درخت و آغوش برگ ها، تنگ می شود .

برای نازدانه ی دل نازک فصل ها ،

که صدای هق هق شبانه اش ؛

توی گوش کوچه های شهر ،

تا همیشه خواهد ماند .

پاییز تمام شد ،

و این خیابان ها ؛

تا رسیدن بهار ،

بغض گلوگیرشان را

با دو جرعه برف و آفتاب ،

قورت خواهند داد ...