-کلید برق را زد. لامپ، روشن نشد.

چند دفعه‌ی دیگر، کلید را زد !.آدم چه دیر می‌فهمد ؛ تکرار ،

چیزهای خراب را درست نمی کند….