درد است که

با نسیم سردی برود

آنکس که به خاطرش

به طوفان زده ای....