جنگ چیز خوبی نیست،

مگر تو، مرا با خود به غنیمت ببری!