تو که یک شهر

برایت سر و ‌دل میشکند !در دل کوچک من

وای چطور جایت شد ؟!