دائما یکسان نباشد

حالِ دوران ؛

غـــــــم مـخـور ...