امدن زمســـتان را حس ميكنم

لباس گرمـــم را برميدارم تا شايــد ســرماي

وجودم را تســكــين دهد

اما همـــچــنان بدنم ميــلــرزد

نميدانم از سـرمــاست يا تنهايـي

شايد بايد كسي بـاشـد كه حـضـورش

گرما بخش زمسـتانـت شود✍️#رامين_وهاب