🍕

نصفه و نيمه نباش!

من ديكتاتور ترين آدمِ روىِ زمينم!

تمامت را ميخواهم...