هیچ مردی نمی تواند درک کند

که شال گردن یکی از عاشقانه ترین هدیه هایی ست

که هر زنی می تواند به دلبرش بدهد...