حکیمی را گفتند:
بی خبری بهتر است
یا فراموشی؟؟

گفت: فراموشی
گفتند: چرا؟؟

گفت:فراموشی
گناه ذهن است ولی
بی خبری گناه دل ....
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌