پاییز این زیبای دل فریب با آن همه ناز و کرشمه عزم‌ رفتن دارد.

چند صباحی دگر عاشقانه هایش را جمع میکند و می رود.

تا یلدا بیاید و دلبری هایش را برای یک شب هم‌ که شده به رخ زمستان‌ بکشد.

زمستانی که با سوزی از سرما و برف می پوشاند برگ های جامانده از پاییز را

تا برای همیشه مدفون کند خاطرات این فصل دلبرانه را.

این‌ روزهای آخرین ماه و ته تغاری پاییز را با عیش نوش کنید که زمستان فصلی سرد و بی رحم است

خشک می کند هرآنچه که بویی از تازگی دارد.