هر از گاهی

برای آنان که دوستشان داری،

نشانه‌ای بفرست

تا به یادشان آوری

که هنوز برایت " عزیزند "...!