هیچ نداشتن از کم داشتن بهتر است

وقتی کسی چیزی ندارد آن را ندارد دیگر ،

اما وقتی کمی از آن را داشته باشد ؛

ظاهرا چیزی دارد اما در واقع ندارد !

یعنی فکر می کند دارد ،

اما ندارد !

این بدتر از نداشتن است !