من نمی‌خواهم کسی بیاید

که عقلم را سر جایش بیاورد

و منطقم را بالا ببرد

یا بگوید چگونه بخند و بپوش و ببین.

چگونه باش و نباش.

من فقط دلم می‌خواهد،

کسی بیاید که با او

دیوانه ی بهتری باشم همین...