عزیزی می‌گفت جای گیاهِ بامبو را که عوض کنی

دیگر رشد نمی‌کند؛ پژمرده می‌شود.می‌دانی چرا؟

چون ریشه‌اش را همانجا جا می‌گذارد!دل آدمیزاد که دیگر کمتر از گیاه نیست جانم!

گاهی ریشه‌اش جا می‌ماند در دلی، لبخندی، بوسه‌ای..