تنها فردی که لایق عشق است ،

کسی ست که

معنی ِحرفهای نزده ات را

بهتر از خودت بفهمد...