🎥الی : بخشی از من که تو هستی،

هرگز نخواهد مُردA Star is born