حتی اگر با من حرفی نداری

باز هم با من حرف بزن. مثلا بگو : چه خبر ؟

تا من از خبرهایی که تو از آن‌ها خبر نداری برایت بگویم ...

از روزهایی بگویم که تو نبودی

از دردهایی بگویم که تنهایی کشیدم

حتی اگر هم برایت مهم نبود باز هم بگو واقعا ؟؟

تا چانه‌ام گرم شود و شاید آن بین‌ها خسته شوم

هیچ وقت در مقابل من سکوت نکن

من از سکوت واهمه دارم، سکوت اصلا علامت رضایت نیست؛

من هر چه سکوت دیدم همان رفتن بود...!