هیچوقت برای فهمیده شدن فریاد نزنید!

آنکه شما را بفهمد؛ صدای سکوتتان را

بهتر می شنود!