غروب جمعه

کمی بیشتر از روز های قبل

دلتنگ میشوم

دلتنگ خودم

که سال هاست

دلی برایم

تنگ نمیشود