قول دادم به خودم،

غصه تراشی نکنم

فکر این را که

تو باشی و نباشی نکنم...