تنهاییِ همدیگر را بردارید!

مثلِ تکه نخِ مانده رویِ لباس!

همینقدر ساده emoji