از بعضی اتفاقا که بگذری،

دیگه نه چیزی قشنگه نه سخت!