مهم نیست
گل قرمز باشیم یا سفید
مهم نیست
ڪه ڪوتاه باشیم یا بلند
و حتی مهم نیست
ڪه ڪجا رشد ڪرده باشیم
مهم اینه ڪه
وقتی میتونیم هم خار باشیم
و هم گل
گل بودن رو انتخاب ڪنیم !