استوار باش
هر روز چالش هایی تو را
به مبارزه با زندگی می طلبند

در دشـوارترین چالش ها
استواری تو محک زده می‌شود

و درعبور از هر چالش
یک نشان قدرت بروجودت
حک می شود...

‌‌